Suomen DESG ry Hyväksytty 21.8.2019


SÄÄNNÖT1. §
NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Suomen Diabetes Education Study Group
Yhdistyksen kotikunta on Tampere.

2. §
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää diabeteksen hoitoa ja hoidonohjausta sekä näihin kohdistuvaa tutkimus- ja koulutustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • a) Toimii diabetestyötä tekevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä eri tieteen alojen edustajien yhteistyöverkostona.
b) Kannustaa diabeteksen hoitoon ja hoidonohjaukseen osallistuvia yhteistyöhön
c) Kehittää ja arvioi diabeetikon omatoimisuutta tukevaa hoidonohjausta ja hoidonohjauksessa käytettävää materiaalia ja menetelmiä.
d) Seuraa diabeteksen hoidon ja hoidonohjauksen kehittymistä kansainvälisesti ja pitää yhteyttä ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia

3. §
JÄSENET


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä diabeteksen hoidonohjauksen tai hoidon edistämisestä kiinnostunut henkilö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan.

4. §
HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtajaa lukuunottamatta hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuosikokousten välistä vuotta. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa niin, että puheenjohtajaa lukuunottamatta vuosittain varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä aina puolet on erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelleen. Yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenet voidaan valita kahdeksi (2) kaudeksi. Puheenjohtaja voi toimia korkeintaan kuusi vuotta yhtäjaksoisesti. Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa kaikki hallituksen jäsenet ovat erovuorossa. Tämän jälkeen määritellään arvalla ne, joiden toimikausi kestää vain yhden tai kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään moniammatillisuuteen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT


Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:
- johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti,
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle,
- tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
- hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
- asettaa tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät,
- huolehtia varojen hankinnasta ja mahdollisen omaisuuden hoidosta,
- huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaatii.

6. §
YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimusten esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänien mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

7. §
VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle.
 9. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus.
 10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle.
 11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi vuosikokousten väliseksi vuodeksi.
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi vuosikokousten väliseksi vuodeksi.
 13. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintaa.
 14. Päätetään millä tavalla yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava.
 15. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. §
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen hyväksymässä lehdessä.

9. §
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän muun yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

10. §
TOIMINTA JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS


Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus ja muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat ja annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajien tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

11. §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja / tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat käytettäväksi diabeteksen tutkimustyöhön.

12. §
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ


Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.